Voorwaarden

Algemeen


Door de website te gebruiken stemt u in met onderstaande regels. Indien u na het lezen van deze regels nog vragen, twijfels of klachten heeft willen we u vragen contact op te nemen met het Klachtenmeldpunt regio Gooi- en Vechtstreek. Zie voor de contact-gegevens de website van Regio Gooi- en Vechtstreek, www.regiogv.nl.
Regio Gooi- en Vechtstreek heeft het recht om de regels voor gebruik op ieder moment eenzijdig te wijzigen.

Gebruik


Op de website kunt u gebruik maken van algemeen toegankelijke diensten en diensten waarbij uw persoonlijke gegevens die binnen de gemeente bekend zijn gebruikt worden. Om gebruik te kunnen maken van de diensten waarbij uw persoonlijke gegevens gebruikt worden dient u in te loggen. Hiervoor dient u in het bezit te zijn van een voor u geldig DigiD en een (mobiele) telefoon met SMS (voorlees)functie.
De website is niet geschikt voor gebruik bij spoedeisende- of noodsituaties. De gemeente adviseert hulpvragers of naasten in spoedeisende of noodsituaties contact op te nemen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie of de brandweer.

Externe links


De website bevat links naar websites die door anderen organisaties worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van u als gebruiker van deze site verstrekt. De gemeente heeft geen zeggenschap over deze andere websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Wijzigingen website


De inhoud van de website wordt regelmatig aangepast. De gemeente behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Functioneren website en communicatie


De gemeente besteedt uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de website, maar kunnen noch de beveiliging, noch het foutloos en ononderbroken functioneren van de website garanderen. De gemeente garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaart geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Auteursrecht


De inhoud op de website is uitsluitend bestemd voor uw gebruik. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op de website beschikbaar gestelde inhoud aan derden, inclusief het doorlinken vanuit andere websites, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de gemeente. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Aansprakelijkheid


De gemeente besteedt uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van de website. De gemeente is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden diensten, informatieteksten, ondersteuningsplannen, omschrijvingen van behandel-methoden of overige inhoud op de website.
De gemeente sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe of indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de inhoud, producten of diensten die via de website worden aangeboden en / of het niet foutloos of ononderbroken functioneren van de website en / of het onvoldoende beveiligd zijn van de website.

Nederlands recht


Op de rechtsverhouding tussen de gemeente en de gebruiker van de website is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Definities


In deze gebruiksregels wordt verstaan onder:
De website:
Iedere webpagina waarin de gemeente een link naar deze ‘regels voor gebruik’ opneemt met de intentie deze regels daarop te laten gelden; dit geldt in ieder geval voor de webpagina’s van de gemeente waarbij de gebruiker ingelogd moet zijn met een geldig DigiD.
Gebruiker:
Elke (groep van) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), die in welke vorm of op welke wijze dan ook, gebruik maakt van de website;
De inhoud:
De aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op de website.