Voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: elke (groep van natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), die in welke vorm of op welke wijze dan ook, gebruik maakt van de website;

De inhoud: de aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op de website. 


Algemeen

Door de website te gebruiken stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden nog vragen, twijfels of klachten heeft kunt u contact opnemen met onze huisartsenpraktijk. Zie voor de contactgegevens.

Huisartsenpraktijk Achterberg heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen. Raadpleeg deze pagina voor de meest recente versie. Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 01 april 2020.

Gebruik en doel

Om gebruik te kunnen maken van de diensten en toepassingen dient u aangemeld en geaccepteerd te zijn als patiënt bij huisartsenpraktijk Achterberg en als gebruiker van de website. Tevens dient u voor het inloggen in het bezit te zijn van een voor u geldig DigiD en een mobiele telefoon met sms functie.

De website is niet geschikt voor gebruik bij spoedeisende of noodsituaties. De huisartsenpraktijk adviseert hulpvragers of naasten in spoedeisende of noodsituaties contact op te nemen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie of de brandweer.

Externe links

De website bevat links naar websites die door anderen worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. De huisartsenpraktijk heeft geen zeggenschap over deze andere websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Aansprakelijkheid

Huisartsenpraktijk Achterberg besteedt uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van de website. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is de praktijk niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige inhoud op de website. De inhoud is ondersteunend en niet vervangend. Het wordt aanbevolen dat u altijd uw huisarts of behandelend arts op de hoogte stelt van uw vragen en/of problemen. Het gebruik van de inhoud geschiedt volledig voor uw eigen risico.

Huisartsenpraktijk Achterberg sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe of indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van de inhoud, producten of diensten die via de website worden aangeboden en / of het niet foutloos of ononderbroken functioneren van de website en / of het onvoldoende beveiligd zijn van de website.

Wijzigingen website

De inhoud van de website wordt regelmatig aangepast. De huisartsenpraktijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Functioneren website en communicatie

Eveneens besteedt de huisartsenpraktijk uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de website, maar kan noch de beveiliging, noch het foutloos en ononderbroken functioneren van de website garanderen. De huisartsenpraktijk garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Auteursrecht

De inhoud op de website is uitsluitend bestemd voor uw gebruik. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op de website beschikbaar gestelde inhoud aan derden, inclusief het doorlinken naar andere websites, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van huisartsenpraktijk Achterberg. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Privacy

Huisartsenpraktijk Achterberg volgt nauwgezet de bepalingen uit de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de toepasselijke bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder andere dat de huisartsenpraktijk uw privacy beschermt, niet meer vastlegt dan noodzakelijk is en geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. De geregistreerde persoonsgegevens worden gebruikt voor het verstrekken van toegang tot de website en, daar waar nodig, voor het kunnen gebruiken van de functionaliteit van de website, ten behoeve van de gebruiker zelf.

Nederlands recht

Op de rechtsverhouding tussen de huisartsenpraktijk en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.