Voorwaarden

Algemeen


Gebruikt u deze website? Dan stemt u in met onderstaande regels. Heeft u na het lezen van deze regels nog vragen, twijfels of klachten? Neem dan contact op met het Klachtenmeldpunt regio Gooi- en Vechtstreek: www.regiogv.nl.
Regio Gooi- en Vechtstreek heeft het recht om deze regels op ieder moment te wijzigen.

Gebruik


Op de website kunt u gebruik maken van algemeen toegankelijke diensten. U kunt ook gebruik maken van diensten waarbij uw persoonlijke gegevens die binnen de gemeente bekend zijn, gebruikt worden. Wilt u gebruik maken van de diensten waarbij uw persoonlijke gegevens gebruikt worden? Dan moet u inloggen met DigiD. Gebruik hiervoor uw persoonlijke DigiD en een (mobiele) telefoon met SMS (voorlees)functie.
De website is niet geschikt voor gebruik bij spoedeisende- of noodsituaties. Wij adviseren hulpvragers of naasten in spoedeisende of noodsituaties contact op te nemen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie of de brandweer.

Externe links


De website bevat links naar websites die door anderen organisaties worden gebruikt. De gemeente heeft geen zeggenschap over deze andere websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Wijzigingen website


De inhoud van de website wordt regelmatig aangepast. De gemeente mag wijzigingen heel snel en zonder enige kennisgeving doorvoeren.

Functioneren website en communicatie


De gemeente besteedt uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. We kunnen niet de beveiliging, het foutloos en ononderbroken functioneren van de website garanderen. We garanderen niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten op tijd worden ontvangen en verwerkt. Daarnaast aanvaart de gemeente geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Auteursrecht


De inhoud op de website is bedoeld voor uw gebruik. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de inhoud op de website aan anderen, inclusief het doorlinken vanuit andere websites, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de gemeente. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maakt inbreuk op intelletuele eigendomsrechten.

Aansprakelijkheid


We besteden uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van de website. De gemeente is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden diensten, informatieteksten, ondersteuningsplannen, omschrijvingen van behandel-methoden of overige inhoud op de website.
De gemeente sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe of indirecte, uit welke deze dan ook zijn ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de inhoud, producten of diensten die via de website worden aangeboden en / of het niet foutloos of ononderbroken functioneren van de website en / of het onvoldoende beveiligd zijn van de website.

Nederlands recht


Op de rechtsverhouding tussen de gemeente en de gebruiker van de website is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden behandeld door de bevoegde Nederlandse rechter.

Definities


In deze alinea leggen we uit wat we met elke definitie bedoelen:
De website:
Iedere pagina op de website waarin de gemeente een link naar deze ‘regels voor gebruik’ opneemt en laat gelden. Dit geldt in ieder geval voor de pagina’s van de gemeente waarbij de gebruiker ingelogd moet zijn met een geldig DigiD.
Gebruiker:
Elke (groep van) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), die in welke vorm of op welke wijze dan ook, gebruik maakt van de website;
De inhoud:
De aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op de website.