Voorwaarden

Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De website: iedere webpagina van het digitale portaal van Huisartsenpraktijk de Lichtenberch, genaamd Mijn Gezondheid in Overvecht, waarin Huisartsenpraktijk de Lichtenberch een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden; dit geldt in ieder geval voor de webpagina’s van het digitale portaal Huisartsenpraktijk de Lichtenberch waarbij de Gebruiker ingelogd moet zijn met een geldig DigiD;
Gebruiker:
Elke (groep van natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), die in welke
vorm of op welke wijze dan ook, gebruik maakt van de website;

De inhoud De aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden
of overige informatie op de website.

Algemeen


Door de website te gebruiken stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden nog vragen, twijfels of klachten heeft kunt u contact opnemen met Huisartsenpraktijk de Lichtenberch. Zie voor de contactgegevens de website van Huisartsenpraktijk de Lichtenberch.
Huisartsenpraktijk de Lichtenberch heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen.

Gebruik en doel


Om gebruik te kunnen maken van de diensten en toepassingen dient u aangemeld en geaccepteerd te zijn door Huisartsenpraktijk de Lichtenberch als gebruiker van de website. Tevens dient u voor het inloggen in het bezit te zijn van een voor u geldig DigiD en een mobiele telefoon met SMS functie.
De website is niet geschikt voor gebruik bij spoedeisende- of noodsituaties. Huisartsenpraktijk de Lichtenberch adviseerd hulpvragers of naasten in spoedeisende of noodsituaties contact op te nemen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie of de brandweer.

Externe links


De website bevat links naar websites die door anderen worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Huisartsenpraktijk de Lichtenberch heeft geen zeggenschap over deze andere websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Aansprakelijkheid


Huisartsenpraktijk de Lichtenberch besteedt uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van de website. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Huisartsenpraktijk de Lichtenberch niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige inhoud op de website. De inhoud is ondersteunend en niet vervangend. Het wordt aanbevolen dat u altijd uw huisarts of behandelend arts op de hoogte stelt van uw vragen en/of problemen. Het gebruik van de inhoud geschiedt volledig voor uw eigen risico.
Huisartsenpraktijk de Lichtenberch sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe of indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van de inhoud, producten of diensten die via de website worden aangeboden en / of het niet foutloos of ononderbroken functioneren van de website en / of het onvoldoende beveiligd zijn van de website.

Wijzigingen website


De inhoud van de website wordt regelmatig aangepast. Huisartsenpraktijk de Lichtenberch behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Functioneren website en communicatie


Eveneens besteedt Huisartsenpraktijk de Lichtenberch uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de website, maar kunnen noch de beveiliging, noch het foutloos en ononderbroken functioneren van de website garanderen. Huisartsenpraktijk de Lichtenberch garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Auteursrecht


De inhoud op de website is uitsluitend bestemd voor uw gebruik. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op de website beschikbaar gestelde inhoud aan derden, inclusief het doorlinken naar andere websites, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Huisartsenpraktijk de Lichtenberch. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Privacy


Huisartsenpraktijk de Lichtenberch volgt nauwgezet de bepalingen uit de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de toepasselijke bepalingen uit de Wet Bescherming persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat Huisartsenpraktijk de Lichtenberch uw privacy beschermt, niet meer vastlegt dan noodzakelijk is en geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. De geregistreerde persoonsgegevens worden gebruikt voor het verstrekken van toegang tot de website en, daar waar nodig, voor het kunnen gebruiken van de functionaliteit van de website, ten behoeve van de gebruiker zelf.

Nederlands recht


Op de rechtsverhouding tussen Huisartsenpraktijk de Lichtenberch en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.