Voorwaarden

DefinitiesIn deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De website:
iedere webpagina van het digitale portaal van PsyNet, genaamd Mijn PsyNet waarin de samenwerkingspartners binnen Psynet: het UMC Utrecht Hersencentrum, Lister, Altrecht, Huisartsen Utrecht Stad, de Buurtteams Utrecht en Victas een hyperlink naar deze disclaimer opnemen met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden; dit geldt in ieder geval voor de webpagina’s van dit digitale portaal waarbij de Gebruiker ingelogd moet zijn met een geldig DigiD met sms authenticatie.

Gebruiker:
Elke (groep van natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), die in welke
vorm of op welke wijze dan ook, gebruik maakt van de website;

De inhoud:
De aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van persoonsgegevens
of overige informatie op de website.
Projectteam PsyNet:
Het projectteam van Psynet werkt in opdracht van de samenwerkingspartners binnen Psynet: het UMC Utrecht Hersencentrum, Lister, Altrecht, Huisartsen Utrecht Stad, de Buurtteams Utrecht en Victas. De directe aansturing vindt plaats vanuit het UMC Utrecht Hersencentrum.

AlgemeenDoor de website te gebruiken stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden nog vragen, twijfels of klachten heeft kunt u contact opnemen met het projectteam van PsyNet. Zie voor de contactgegevens de website van mijnPsyNet.

Het projectteam Psynet heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen.

Gebruik en doelOm gebruik te kunnen maken van de diensten en toepassingen dient u aangemeld en geaccepteerd te zijn door het projectteam PsyNet als gebruiker van de website. Tevens dient u voor het inloggen in het bezit te zijn van een voor u geldig DigiD met sms authenticatie en een mobiele telefoon met SMS functie.

De website is niet geschikt voor gebruik bij spoedeisende- of noodsituaties. Het projectteam PsyNet adviseert hulpvragers of naasten in spoedeisende of noodsituaties contact op te nemen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie of de brandweer.

Externe linksDe website bevat links naar websites die door anderen worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Het projectteam PsyNet heeft geen zeggenschap over deze andere websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

AansprakelijkheidHet projectteam PsyNet besteedt uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van de website. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is het projectteam PsyNet niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige inhoud op de website. De inhoud is ondersteunend en niet vervangend. Het wordt aanbevolen dat u altijd uw behandelende arts op de hoogte stelt van uw vragen en/of problemen. Het gebruik van de inhoud geschiedt volledig voor uw eigen risico.

Het projectteam PsyNet en de bijbehorende samenwerkingspartners sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe of indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van de inhoud, producten of diensten die via de website worden aangeboden en / of het niet foutloos of ononderbroken functioneren van de website en / of het onvoldoende beveiligd zijn van de website.

Wijzigingen websiteDe inhoud van de website wordt regelmatig aangepast. Het projectteam PsyNet behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Functioneren website en communicatieEveneens besteden het projectteam PsyNet uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de website, maar kunnen noch de beveiliging, noch het foutloos en ononderbroken functioneren van de website garanderen. Het projectteam PsyNet garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

AuteursrechtDe inhoud op de website is uitsluitend bestemd voor uw gebruik. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op de website beschikbaar gestelde inhoud aan derden, inclusief het doorlinken naar andere websites, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van het projectteam PsyNet. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

PrivacyHet projectteam PsyNet en de samenwerkingspartners binnen Psynet: het UMC Utrecht Hersencentrum, Lister, Altrecht, Huisartsen Utrecht Stad, de Buurtteams Utrecht en Victas volgen nauwgezet de bepalingen uit de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de toepasselijke bepalingen uit de Wet Bescherming persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat de samenwerkingspartners binnen PsyNet uw privacy beschermen, niet meer vastleggen dan noodzakelijk is en geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. De geregistreerde persoonsgegevens worden gebruikt voor het verstrekken van toegang tot de website en, daar waar nodig, voor het kunnen gebruiken van de functionaliteit van de website, ten behoeve van de gebruiker zelf.

Nederlands rechtOp de rechtsverhouding tussen het projectteam PsyNet en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.